Urlop ojcowski

12.27.22 | Podkarpackim Rodzinom

🧑‍🍼Urlop ojcowski

· każdemu ojcu – pracownikowi, również w przypadku gdy matka dziecka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka, przysługuje prawo do skorzystania z 2-tygodniowego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia (również ojcowie adopcyjni) na wniosek złożony do pracodawcy nie później niż 7 dni przed planowaną przerwą w pracy

· w trakcie urlopu ojciec otrzymuje zasiłek macierzyński, niezależnie od urlopu matki w wysokości 100 % podstawy wymiaru będącego średnią wypłat z ostatnich dwunastu miesięcy kalendarzowych

· pracodawca nie może odmówić przyjęcia lub rozpatrzenia wniosku, a jeśli to uczyni, grozi mu grzywna w wysokości od 1.000,00 do 30.000,00 zł

· rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, iż podanie powinno zawierać imię i nazwisko pracownika oraz okres urlopu ojcowskiego, a nadto trzeba do niego załączyć: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku nieletniego, wobec którego podjęto takie postanowienie), zaświadczenie pracownika o poprzednio przyznanym urlopie ojcowskim (lub jego części)

· ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

· urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień

· pracodawca zobowiązany jest dopuścić ojca – pracownika po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

9 + 14 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów