Urlop macierzyński

12.27.22 | Podkarpackim Rodzinom

🤱Urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje matce dziecka, jeżeli w dniu urodzin dziecka była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, a zatem zasiłek macierzyński może być wypłacany osobom zatrudnionym na umowę o pracę, zleceniobiorcom czy przedsiębiorcom, pod warunkiem że są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

· urlop macierzyński rozpoczyna w dniu porodu jednakże jest możliwość wykorzystania przed datą porodu nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego

· długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

· po porodzie matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu, przy czym matka po złożeniu do pracodawcy pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego, ma możliwość rezygnacji z pozostałych 6 tygodni urlopu i powrotu do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ojciec wychowujący dziecko (urlop tacierzyński).

· matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, a pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w czasie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala

· w przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka

· w przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

· W razie śmierci pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka.

· W przypadku śmierci matki dziecka, która nie była objęta albo nie miała tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka do końca okresu urlopu macierzyńskiego.

· Części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

· W okresie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Nie dotyczy to pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

· W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa taka ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy to jednak umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

· Wyjątkowo rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem podczas urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach (świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego). Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

· Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

· Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

· W przypadku, gdy pracownica złoży nie później niż w przeciągu 21 dni po porodzie pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za cały okres obu urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru.

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

3 + 12 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów